Eventrend Tehetségakadémia ¤ Kulcs a közös sikereinkhez

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
képzésben részt vevők és megbízottak számára

Az adatkezelés célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Eventrend Project Kft. Tehetségakadémia elnevezésű projektje (továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, vagyis a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Társaság a jelen tájékoztatóban rögzített kötelezéseket magára nézve kötelező erővel ismeri el.

A képzéssel kapcsolatos adatkezelésben/adatfeldolgozásban érintettek szempontjából jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megismerhessék, hogy a Társaság milyen adatokat, milyen célból kezel, hogyan gyűjti, milyen módon kezeli, használja fel, továbbá hogy milyen jogok illetik meg őket, miután megadták adataikat.

A Társaság garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az adatkezelés, feldolgozás teljes időtartama alatt.

A Társaság a személyes adatok kezelését, tárolását, továbbítását a hatályos jog-szabályoknak megfelelően, azzal összhangban végzi, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • 2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

 • 2012. évi I. Törvény – munka törvénykönyvéről (Mt.)

 • 2013. évi V. Törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 1998. évi XIX. Törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

 • 2000. évi C. Törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

2. A kezelt személyes és további adatok köre

2.1 Az Ügyvezetői, Üzletigazgatói, Rendezvényigazgatói és Konyhaigazgatói (továbbiakban felsővezetői) és a középvezetői képzéssorozat esetében az adatkezelő a következő adatokat kéri el, illetve szerzi meg a Résztvevőkről, és kezeli azokat:

 • név

 • születési idő

 • állandó lakcím

 • mobiltelefon-szám

 • e-mail cím

 • iskolai és szakmai végzettséggel, valamint számítógépes és nyelvismerettel kapcsolatos adatok

 • aktuális munkahely és beosztás

 • aktuális munkahelyi (szakmai és vezetői) feladatok

 • korábbi munkatapasztalatok

 • a jelentkező motivációjára vonatkozó adatok

 • a jelentkező aktuális vezetőjének véleménye a jelentkező korábbi munkahelyi teljesítményéről és a képzésben történő részvételéről

 • szervezéshez szükséges adatok (ételallergia, laptop)

 • kiválasztási folyamat során keletkező teszteredmények és a megfigyelők által készített írásos értékelések

 • a képzés során keletkező papír alapú teszt- és vizsgaeredmények, vizsgalapok, illetve ezek alapján a hallgató összesített tanulmányi előmenetele (táblázat)

 • a képzés során beadott írásos otthoni feladatok és azok értékelése

2.2 Az úgynevezett kompetenciaképzések esetében a Társaság a következő adatokat kéri el, illetve szerzi meg a Résztvevőkről, és kezeli azokat:

 • név

 • mobiltelefon-szám

 • e-mail cím

 • aktuális munkahely és beosztás

 • szervezéshez szükséges adatok (ételallergia, laptop)

 • a képzés során keletkező papír alapú teszt- és vizsgaeredmények (nem minden esetben)

 • a képzés során beadott írásos otthoni feladatok és azok értékelése (nem minden esetben)

2.3. Azon képzések esetében, amelyek az ILIAS elnevezésű távoktatási felület használatával járnak együtt, a Társaság a következő adatokat kéri el, illetve szerzi meg a Résztvevőkről, és kezeli azokat:

A regisztráció során önkéntesen megadott adatok:

 • felhasználónév

 • név

 • e-mail cím

A távoktatási felület használata során:

 • keletkezett teszteredmények

 • tanulási előrehaladás

2.4. A képzés jogszabályi megfelelőségét biztosító alvállalkozóktól a Társaság a következő adatokat kéri el, illetve szerzi meg az érintettektől, és kezeli azokat:

 • név vagy cégnév és képviselő neve

 • cím vagy székhely

 • adószám, cégjegyzékszám

 • e-mail cím

 • mobiltelefon szám

 • iskolai és szakmai végzettség

 • tevékenységi jogosultság igazolása

2.5. Az adatkezelés/feldolgozás célja:

A 2.1, 2.2 és 2.3 pontokban felsorolt adatok kezelésnek célja, hogy a Résztvevők a képzésben részt vehessenek, és azt hatékonyan elvégezhessék. Jogalapja a személyes hozzájárulás, valamint a szerződés teljesítése.

3. Az adatkezelés elvei és módja

3.1. Jogos érdeke az adatkezelésben/feldolgozásban érintetteknek és a Társaságnak is, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (mobiltelefon-szám, e-mail cím). Jogos érdeke mind két félnek továbbá az is, hogy a képző, a magas szintű és hatékony képzés érdekében, tisztában legyen a Résztvevők meglévő iskolai és szakmai végzettségével, valamint számítógépes és nyelvismeretével, a képzés során mutatott tanulási előrehaladásával, valamint a tesztek és vizsgák eredményeivel.

A 2.1, 2.2 és 2.3 pontban felsorolt adatok megadása önkéntes, személyes hozzájáruláson alapuló és szükséges a képzésben történő részvételhez.

3.2. A Társaság a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglaltak rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

3.3. A képzésben történő részvételhez szükséges 2.1, 2.2 és 2.3 pontban felsorolt adatokat a Társaság az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek személyes hozzájárulása alapján és kizárólag a célhoz kötötten használja fel.

3.4. A Társaság a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel/rögzítés céljától eltérő céllal kívánja felhasználni, erről a Résztvevőt haladéktalanul tájékoztatja, előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A személyes adatoknak a gyűjtésük és kezelésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor történik meg, ha az adatkezelés/feldolgozás összeegyeztethető az adatkezelés/feldolgozás eredeti céljával.

A Társaság törli az érintett személyes adatait, ha az adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés/feldolgozás az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, illetve abban az esetben, ha az érintettek hozzájárulásukat visszavonták.

3.5. A Társaság a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, ezért biztosítja, hogy az érintett a személyes adataira vonatkozóan bármikor pontosítást kérhessen.

3.6. A Társaság az általa kezelt adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint a képzés költségét átvállaló munkáltatókon (Adatkezelő), a hatóságokon és hivatalos szerveken kívül, harmadik félnek át nem adja.

3.7. A Társaság az általa kezelt/feldolgozott, a Résztvevők tanulmányi előrehaladására, teszt- és vizsgaeredményeire vonatkozó adatokról, kérés esetén, a képzés költségét átvállaló munkáltató (Adatkezelő) számára szóban vagy írásban tájékoztatást adhat.

3.8. A Társaság bizonyos esetekben – hatósági ellenőrzés, hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén az Adatkezelő és a Társaság érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi az érintett Résztvevő elérhető személyes adatait.

3.9. A Társaság gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

3.10. A Társaság az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

3.11.    A Társaság biztosítja, hogy az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek a személyükre vonatkozóan gyűjtött adatokhoz hozzáférjenek az adatkezelés/feldolgozás jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából.

4. Résztvevő jogai, érvényesítésük módja

4.1. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti, hogy a Társaság tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, amennyiben igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

4.2. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

4.3. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adat kezelésére a jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról a Társaság minden esetben tájékoztatja az adatkezelésben/feldolgozásban érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

4.4. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt adat pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az adatkezelésben/feldolgozásban érintettek kérhetik személyes adatainak kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá akkor is kérheti, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Résztvevő igényli azok a Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából.

4.5. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság megbízásából valamely szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

4.6. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett kérheti, hogy megkapja adatait elektronikus adathordozón, illetve, hogy a Társaság egy másik adatkezelésben/feldolgozásban együttműködő alvállalkozónak továbbítsa azokat.

5. Adatfeldolgozás

5.1. A Társaság tevékenysége ellátásához további Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

5.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. 05. 25. napját követően a részükre a Társaság által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek, valamint szerződésekben nyilatkoznak a Társaság részére.

5.3. A Társaság ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

5.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó bevonására csak a Társaság hozzájárulásával jogosultak.

6. Adattovábbítás lehetősége

6.1. A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.

6.2. A Társaság jogosult az általa kezelt, a Résztvevők tanulmányi előrehaladására, teszt- és vizsgaeredményeire vonatkozó adatokról a képzés költségét átvállaló munkáltató (Adatkezelő) számára szóban vagy írásban tájékoztatást adni. Ebből származó következményekért nem tehető felelőssé.

7. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

7.1. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, amiről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelésben/feldolgozásban érintetteket.

7.2. A Résztvevő a képzésre történő jelentkezéssel és részvétellel elfogadja a Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, valamint az adatkezelésre/feldolgozásra személyes hozzájárulását adja. Ezen túlmenően az egyes Résztvevők beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Adatkezeléssel/feldolgozással kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Társaság adatvédelmi tisztviselője az adatkezeles@eventrend.hu e-mail címen.

8.2. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

8.3. Az adatkezelésben/feldolgozásban érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.